เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

UBS

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณค่าธุรกิจครบทุกมิติ

เขียนโดย: Developer DAS | 30 June 2022

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในประเทศไทย
(UTCC Business School aims to be a leading business school in Thailand) เสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาพบแนวทางในการทำธุรกิจที่ตนเองชื่นชอบและมีความสุข สามารถสร้างกำไรและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในอนาคต

มิติแห่งความเป็นมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจประกอบด้วยสาขาต่างๆ ดังนี้ สาขาการตลาด  , สาขาการเงิน , สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ , สาขาธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม , สาขาการจัดการโลจิสติกส์ , สาขาธุรกิจเกมส์และอีสปอร์ต , สาขาธุรกิจค้าปลีกและสาขาการจัดการ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะได้ทดลองปฎิบัติงานจริงฝึกฝนในแต่ละสาขาอาชีพ พร้อมเวทีในการนำเสนอผลงานของแต่ละคน เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ข้อผิดพลาดในการทำงานและสามารถนำไปพัฒนาฝีมือสู่ความเป็นอาชีพ ยังไม่เรียนจบปริญญาตรีก็สามารถทำงานร่วมกับบริษัทหรือองค์กรต่างๆได้อย่างมืออาชีพ

มิติแห่งการแข่งขัน อาจารย์คณะบริหารธุรกิจแต่ละสาขา จะค้นหาเวทีการแข่งขันและการประกวดต่างๆ  ประกอบด้วยด้านวิชาการ ด้านธุรกิจ ด้านการเงิน ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการนำเสนอผลงานของตนเอง ศึกษาความแตกต่างจากคู่แข่งพร้อมศึกษากลยุทธ์นอกตำราเรียน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำธุรกิจ

มิติแห่งครอบครัว อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเจ้าหน้าที่ มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนักศึกษา มีการดูแลกันแบบครอบครัว สามารถเข้าพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาที่นักศึกษาพบปัญหาระหว่างเรียน เพื่อช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาให้นักศึกษา

มิติแห่งความเป็นสากล อาจารย์มีความรู้ความสามารถ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศและชั้นนำของประเทศไทย มีนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้นักศึกษาด้วยตัวเองถึงในห้องเรียน คณะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีศูนย์วิจัยทางธุรกิจของตัวเองที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านธุรกิจ

ติดต่อสอบถาม สมัครเรียน

บทความอื่น ๆ