เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

UBS

หลักสูตร

ESP

ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต เข้าใจธุรกิจที่มูลค่าทางการตลาดสูง สามารถทําเงินจากเกม อาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ผู้จัดการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้จัดจําหน่ายและให้บริการเกม หลักการแคสติ้ง นักวางแผนเกม งานวางแผนธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเกม เจ้าของกิจการ นักวิชาการ

จุดเด่นหลักสูตร

MRM

Modern Retail Business Management กลุ่มอาชีพด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และนโยบายองค์กร เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาธุรกิจ นักวิเคราะห์และประเมินโครงการ ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการสํานักงาน นักพยากรณ์การขาย เจ้าหน้าที่ฝ่ ายจัดซื้อ ผู้ประกอบการธุรกิจ/เจ้าของ/ผู้จัดการ นักวิชาการด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

จุดเด่นหลักสูตร

MGT

กลุ่มวิชาด้านการจัดการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และ นโยบายองค์กร
เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาธุรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการสํานักงาน เจ้าหน้าที่ส่วนงานกํากับ/ตรวจสอบ/ส่วนงานควบคุมและวาง
กฎระเบียบ ข้อบังคับ นักวิชาการด้านการจัดการ ผู้ประกอบการธุรกิจ/เจ้าของ/ผู้จัดการ

จุดเด่นหลักสูตร

LBM

การจัดการโลจิสติกส์ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต  เจ้าหน้าที่วางแผนและประสานงานเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์  เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า  เจ้าหน้าที่วางแผนการขนส่ง  เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าในธุรกิจขนส่ง  เจ้าหน้าที่นำเข้าส่งออก  ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

จุดเด่นหลักสูตร

Inter
National
Business

IDE

Innovation-Driven Entrepreneurship เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นดิจิทัล พนักงานองค์กรด้านนวัตกรรม พนักงานองค์กรฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนโครงการทางดิจิทัล (Digital Project Management Staff)

จุดเด่นหลักสูตร

Inter
National
Business

BSM

กลุ่มวิชาด้านการจัดการธุรกิจบริการ ได้แก่ พนักงานหรือผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพและความงาม ธุรกิจการจัดอีเว้นท์ หรือธุรกิจภัตตาคาร ผู้ประกอบการธุรกิจบริการขนาดกลางและขนาดย่อม

จุดเด่นหลักสูตร

Inter
National
Business

DME

กลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัล ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลาง การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Entrepreneur) ตัวแทนขายสำหรับธุรกิจการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Sales Representative) นักการตลาดนวัตกรรมดิจิทัลคอนเท้นท์ (Digital Content Innovation Marketer) นักวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล (Digital Market Analyst)

จุดเด่นหลักสูตร

Inter
National
IBM

International Business Management สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบและ/หรือต่อยอดธุรกิจส่วนตัว  เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศของธนาคารหรือสถาบันการเงิน  นักวิชาการ  เจ้าหน้าที่ด้านต่างประเทศในองค์กรของรัฐและเอกชน  เจ้าหน้าที่ในบริษัทและองค์กรระหว่างประเทศ


DBI

Digital Business Innovation สาขาธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นดิจิทัล พนักงานองค์กรด้านนวัตกรรม พนักงานองค์กรฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนโครงการทางดิจิทัล (Digital Project Management Staff)


MKT

Marketing สาขาการตลาด นักการตลาด พนักงานขาย เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว


FIN

Finance สาขาการเงินการลงทุน ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่บริหารเงิน วาณิชธนกิจ ผู้แนะนำการลงทุน  การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการซื้อขายหลักทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Fintech เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้าน digital banking 


ทำไมต้อง เรียนที่ ubs?

นอกเหนือจากการศึกษาแล้ว Connection ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากสำหรับชีวิตการทำงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีเครือข่ายนักธุรกิจทั่วประเทศไทย และยังมีสมาคมหอการค้าไทย

ประสบการณ์

นอกเหนือจากการศึกษาแล้ว Connection ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากสำหรับชีวิตการทำงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีเครือข่ายนักธุรกิจทั่วประเทศไทย และยังมีสมาคมหอการค้าไทย


สมัครตอนนี้ รับส่วนลดทันที

สมัครเรียน

Unique Value

Blissful
เรียนอย่างมีสุข

Beyond
สนุกกับสิ่งล้ำ

Bright
เก่งได้ตามฝัน

Billion
สำเร็จได้จริง