เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

UBS

ทุนการศึกษา

ทุนรัตนมงคล   (ทุน 100% เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพที่รัฐรองรับ
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
3. มีส่วนร่วมทำกิจกรรมระดับสถาบันหรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เป็นผู้ไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

1.ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 3.50 โดยเริ่มคิดสภาพคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคปลายของปีการศึกษาแรก เป็นต้นไป หากผู้รับทุนมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต่ำกว่า 3.50 ในภาคการศึกษาใด จะถูกระงับการได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งจะไม่สามารถกลับเข้ารับทุนการศึกษาได้อีก
3.นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตของทุกภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นแผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่มีจะสำเร็จการศึกษาโดยผ่านขั้นตอนการขออนุมัติจากคณบดี
4.ปฏิบัติงานด้านวิชาการหรืองานอื่น ๆ ที่คณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทุนส่งเสริมการศึกษาครึ่งหนึ่ง (UTCC-Gold)   (ทุน 50% เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพที่รัฐรองรับ
2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3.มีส่วนร่วมทำกิจกรรมระดับสถาบันหรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.เป็นผู้ไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

1.ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยเริ่มคิดสภาพคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคปลายของปีการศึกษาแรก เป็นต้นไป หากผู้รับทุนมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต่ำกว่า 3.00 ในภาคการศึกษาใด จะถูกระงับการได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งจะไม่สามารถกลับเข้ารับทุนการศึกษาได้อีก
3.นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตของทุกภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นแผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่มีจะสำเร็จการศึกษาโดยผ่านขั้นตอนการขออนุมัติจากคณบดี
4.ปฏิบัติงานด้านวิชาการหรืองานอื่น ๆ ที่คณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทุนส่งเสริมการศึกษา (UTCC-Silver)   (ทุน 30% เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพที่รัฐรองรับ
2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
3.มีส่วนร่วมทำกิจกรรมระดับสถาบันหรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.เป็นผู้ไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

1.ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2.นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยเริ่มคิดสภาพคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคปลายของปีการศึกษาแรก เป็นต้นไป หากผู้รับทุนมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต่ำกว่า 2.50 ในภาคการศึกษาใด จะถูกระงับการได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งจะไม่สามารถกลับเข้ารับทุนการศึกษาได้อีก
3.นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตของทุกภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นแผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่มีจะสำเร็จการศึกษาโดยผ่านขั้นตอนการขออนุมัติจากคณบดี
4.ปฏิบัติงานด้านวิชาการหรืองานอื่น ๆ ที่คณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทำไมต้อง เรียนที่ ubs?

นอกเหนือจากการศึกษาแล้ว Connection ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากสำหรับชีวิตการทำงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีเครือข่ายนักธุรกิจทั่วประเทศไทย และยังมีสมาคมหอการค้าไทย

นอกเหนือจากการศึกษาแล้ว Connection ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากสำหรับชีวิตการทำงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีเครือข่ายนักธุรกิจทั่วประเทศไทย และยังมีสมาคมหอการค้าไทย


สมัครตอนนี้ รับส่วนลดทันที

Unique Value

Blissful
เรียนอย่างมีสุข

Beyond
สนุกกับสิ่งล้ำ

Bright
เก่งได้ตามฝัน

Billion
สำเร็จได้จริง