เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

UBS

หลักสูตร

IBM

International Business Management สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบและ/หรือต่อยอดธุรกิจส่วนตัว  เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศของธนาคารหรือสถาบันการเงิน  นักวิชาการ  เจ้าหน้าที่ด้านต่างประเทศในองค์กรของรัฐและเอกชน  เจ้าหน้าที่ในบริษัทและองค์กรระหว่างประเทศ


DBI

Digital Business Innovation สาขาธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นดิจิทัล พนักงานองค์กรด้านนวัตกรรม พนักงานองค์กรฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนโครงการทางดิจิทัล (Digital Project Management Staff)


MKT

Marketing สาขาการตลาด นักการตลาด พนักงานขาย เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว


FIN

Finance สาขาการเงินการลงทุน ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่บริหารเงิน วาณิชธนกิจ ผู้แนะนำการลงทุน  การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการซื้อขายหลักทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Fintech เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้าน digital banking 


In Collaboration With